Všeobecné Obchodní podmínky pro členskou sekci a Souhlas se zpracováním Osobních údajů

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro nákup členství, kterým se uděluje online přístup k k celému obsahu (dále též jen jako "členství") na stránce www.malivyletnici.cz (dále též jako "webová stránka"). Smyslem a účelem webové stránky je poskytovat vám na pravidelné bázi články s tipy na výlety, tipy na zajímavá místa či jiné tipy necestovního charakteru, kdy obsah těchto článků je dodáván přes Internet.

1.1. Podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě objednávky či kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím webové stránky prodávajícího na dálku. Členská sekce je prodávajícím provozována na webové stránce umístněné na internetové adrese www.malivyletnici.cz (dále jen "webová stránka"). 

1.3. Tyto Podmínky platí pro prodej členské sekce prodávajícího, kterým je: Vendula Kolaříková, Popkova 1002/34, Kuřim 664 34, IČ: 19164891, Adresa pro doručování elektronické pošty: malivyletnici@malivyletnici.cz (dále jen "Prodávající")

1.5. Prodávané členství jsou informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování obsahu či jeho částí třetím osobám je zakázáno.

2. Informace o členské sekci

2. 1. Členská sekce pro webové stránky je nabízena jako členství za 299, - Kč. Členství, zakoupené v roce 2024, je platné do 31.12.2024

2. 2. Prodává se členství, které poskytuje přístup k celému obsahu webové stránky, kde jsou články, fotografie, případně videa. Kupující si platí členství a tím dostává přístup k celému obsahu této webové stránky. Obsah je stále majetkem prodávajícího a členství umožňuje pouze shlédnutí obsahu členské sekce. Je zakázáno šířit obsah třetím osobám, protože se tím porušuje autorský zákon.

2.3. Kupující má možnosti platby:
– bankovním převodem. 
V bankovním převodu je potřeba, aby kupující uvedl jako zprávu pro příjemce svůj e-mail, aby Prodávající mohl spárovat platbu s registrací na webové stránce.

2. 4. Kupující bere na vědomí, že členská sekce nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Zakoupením členství si je kupující také vědom, že pro plnohodnotné fungování je potřeba internetového připojení. 

2. 5. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení členství. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

2.6. Kupující zaplacením členství potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

3. Doručení členství

3. 1. Po zaplacení členství platebním příkazem prodávající poskytne kupujícímu přístup do členské sekce. V bankovním převodu je potřeba, aby kupující uvedl jako zprávu pro příjemce svůj e-mail, aby Prodávající mohl spárovat platbu s registrací na webové stránce. Od této doby plyne čas členství, bez ohledu, kdy se kupující přihlásí. Členství, zakoupené v roce 2024, je platné do 31.12.2024.  

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

4.1. Kupující objednává přístup do členské sekce přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, a to odesláním vyplněného registračního formuláře. 

4.2. Na webové stránce je uveden podrobný popis členství, včetně uvedení jeho obsahu. Popis členství uvedené na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto členství. 

4.3. Pro objednání členství přes webové rozhraní webové stránky www.malivyletnici.cz slouží registrační formulář, kde kupující vyplní údaje pro fakturaci (zejména jméno, příjmení, email). Při objednání členství si zvolíte přihlašovací jméno a heslo pro vstup do členské sekce během registrace.

5. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

5. 1. Vzhledem tomu, že prodávající poskytuje pouze členství k webové stránce, po přihlášení kupujícího člena nelze požadovat vrácení částky. Jakýkoli nesouhlas s poskytovaným obsahem webové stránky nelze uplatňovat.

5. 2. Objednávku lze zrušit a vrátit peníze, pouze pokud kupující se přes svou IP adresu nepřihlásil a tím pádem prokazatelně nepoužil členskou sekci webové stránky www.malivyletnici.cz

5. 3. Dle § 1837 NOZ pro digitální obsah: l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (tedy nepřihlášení se do členské sekce) a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

6. Vyřízení reklamace

6. 1. Reklamace se vztahuje na neumožnění přihlášení při aktivaci členství, prodávající se zavazuje, nahradit novým přihlášením nebo řešením této situace tak, aby byl umožněn plný členský přístup k webovým stránkám.

7. Zabezpečení a ochrana autorský práv

7.1. Přístupové údaje k článkům na webu www.malivyletnici.cz jsou určeny pouze pro osobní potřebu kupujícího. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k on-line produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

7.2. Obsah, který prodávající prostřednictvím členské sekce/členství webové stránky www.malivyletnici.cz prodává, tedy články, e-knihy a jiné, včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být kupujícímu poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Poruší-li kupující toto ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je prodávající oprávněn od smlouvy s okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup kupujícího formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla kupujícího. Kupující odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

8. Ochrana osobních údajů

8. 1. Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

Kupující bere na vědomí, že pro účel uzavření kupní smlouvy, její následné plnění a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mail a platební údaje. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

9. Řešení sporů

9. 1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

10. Závěrečná ustanovení

10. 1. Uživatel členství (kupující) byl seznámen s tím, že všechny informace poskytované v rámci článků, Poskytovatele členství (prodávajícího), jsou určeny výhradně jako inspirace nejen pro tipy na výlety. Všechny trasy uvedené v článcích byly popsány podle nejlepšího vědomí autorky a to v čase její návštěvy. Všechny články disponují datem, kdy bylo dané místo Prodávající navštíveno. Některé turistické či jiné údaje se tedy mohou v čase lišit. Prodávající nepřebírá právní odpovědnost za aktuálnost uvedených informací a doporučuje si před výletem aktuálnost informací ověřit. Prodávající neodpovídá za způsob, jakým uživatelé (kupující) členské sekce články aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Rozhodnutí o způsobu využití je odpovědností každého uživatele (kupujícího, který je oprávněn členskou sekci využívat) a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, proto na právní vztahy Poskytovatele (prodávajícího) a Uživatele (kupujícího) nedopadá.

10. 2. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem (prodávajícím) a Uživatelem (kupujícím) se řídí právním řádem České republiky.

10.3. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem (prodávajícím) a Uživatelem (kupujícím) probíhá elektronicky formou elektronické pošty (e-mailu) na adresách uvedených v této Smlouvě, která se skládá z Všeobecných obchodních podmínek pro členskou sekci a objednávky Uživatele (kupujícího).

10.4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným registračním formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím ze strany prodávajícího a těmito Všeobecnými podmínkami pro členskou sekci.

10.5. Smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy je objednávka kupujícího přijata, potvrzena prodávajícím a zaplacena kupujícím.

10.6. V případě, že je některé ustanovení těchto Podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

10.7. Vezměte, prosím, na vědomí, že Prodávající je oprávněn tyto Podmínky jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text Podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

10. 8. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2024

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Vyplněním a odesláním osobních údajů (jméno, příjmení a e-mail) na webové stránce malivyletnici.cz dává uživatel souhlas ke zpracování jeho osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen "GDPR"). Uživatel souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje v rozsahu, v jakém je uvedl v registračním formuláři na webové stránce, byly zpracovávány Vendulou Kolaříkovou (dále jen "Správce"), s adresou Popkova 34, 664 34 Kuřim, která je správcem ve smyslu čl. 26 GDPR. 

2. Správce osobních údajů prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané Správcem jsou přísně důvěrné a nebudou poskytnuty žádným dalším stranám a osobám.

3. Doba uchování osobních údajů

Do odvolání souhlasu či obdobného úkonu uživatele, kterým odvolá možnost zpracování svých osobních údajů Správcem.

4. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

C. Právo na výmaz osobních údajů

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

F. Právo vznést námitku

Subjekty údajů mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. 

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.malivyletnici.cz. Toto znění je účinné od 22. března 2023.